Vedtægter for Foreningen for elite- og magtstudier

§1 Navn

Foreningens navn er Foreningen for Elite- og Magtstudier (FEM). FEMs hjemsted er Københavns Kommune

§2 Formål

FEMs formål er:

 • At indsamle midler til og finansiere studier af elite- og magtforhold samt elitedannelse i Danmark og udlandet
 • At sikre opdateringen af den danske elitedatabase ved udlodning af midler
 • At oplyse om magtelitens eksistens, indflydelse og funktionsmåde, blandt andet gennem forlagsvirksomhed
 • At koordinere og involvere forskere, studerende og journalister i forskningsprojekter vedrørende magteliten
 • At udlodde midler til rådgivning, analysearbejde og formidling om magt og eliter
 • At være et samlingspunkt for folk, der beskæftiger sig med elite, magt og netværk. FEM vil gerne vidensdele, facilitere og formidle eliteforskning

FEM er uafhængig af kommercielle og partipolitiske interesser.

§3 Medlemmer

Mulige medlemmer er personer, der har ydet – eller indvilger i at yde – bidrag til forskningen i, undersøgelsen af eller formidlingen om magteliten i Danmark og udlandet. Medlemmer skal være villige til dele deres viden, hjælpe studerende eller på anden måde bidrage til FEM’s aktiviteter. Som medlem af FEM forpligter man sig til at stille sit arbejde om elite, magt og netværk til rådighed for FEM i passende omfang. Medlemmer får eksklusiv adgang til det nyeste data mod ikke at distribuere dette før det er kvalitetssikret af FEM’s bestyrelse.

Et nyt medlem skal godkendes af bestyrelsens forretningsudvalg. Evt. afvisning kan prøves ved førstkommende generalforsamling.

Medlemskab er personligt og kan ikke overgå til andre.

Et medlem, der virker til skade for foreningen eller dennes formål, kan ekskluderes af bestyrelsen ved almindeligt flertal.

Ligeledes muligt at tegne støttemedlemskaber. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§4 Økonomi

FEMs økonomi består af bidrag, donationer samt indtægter fra forlagsvirksomhed. Derudover driver FEM i samarbejde med relevante aktører, analyse, rådgivning og service til adgang til elitedatabasen. Beslutninger af økonomisk karakter træffes af bestyrelsen.

Der ydes ikke honorar for bestyrelsesmedlemmer eller formandskab.

FEMs økonomi varetages, mod betaling, af virksomheden Analyse & Tal F.M.B.A.  (CVR: 36452595), der ligeledes driver FEMs forlag.

§5 Generalforsamlingen

FEMs højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Stemmeberettigede er medlemmer. Hvert fremmødt medlem har én stemme. Ved valg til bestyrelsen har hvert fremmødt medlem maksimalt fire stemmer. Stemmeafgivelsen er hemmelig. Dirigenten udpeger stemmetæller.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til den af medlemmet sidst oplyste e-mail adresse med mindst 4 ugers varsel med tilkendegivelse af foreløbigt forslag til dagsorden. Eventuelle beslutningsforslag fra medlemmerne i henhold til dagsordenspunktet “Indkomne forslag” kan fremlægges skriftligt på mødet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, såfremt minimum 10 procent medlemmer fremsætter begæring herom. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med mindst 2 ugers varsel.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som undertegnes af dirigent og referent.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter som forslag til dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse
 6. Indkomne forslag

§6 Bestyrelsen

FEM ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.

For opstilling til bestyrelsen kræves indstilling fra et medlem. Fire medlemmer af bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Ét medlem, samt en suppleant for dette medlem, udpeges af Analyse & Tal. De fire valgte medlemmer er på valg hvert år.

Bestyrelsesmedlemmer kan vælges uden for kredsen af medlemmer. Bestyrelsen kan efter ønske oprette arbejdsgrupper og stående udvalg med deltagelse af udefrakommende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen udarbejde sin egen forretningsorden og vælger fra sin midte en formand og næstformand. Den fungerende formand samt det af Analyse & Tal udpegede medlem udgør et forretningsudvalg, der har bemyndigelse til at træffe løbende beslutninger om mindre økonomiske udgifter (under 25.000 kr.) samt optage nye medlemmer.

§7 Tegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til:

 • At udpege en eller flere personer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
 • At udpege en eller flere personer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
 • At meddele prokura

Optagelse af lån eller lånomlægning kræver underskrift af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan vælge af lade sig tegne af en ansat daglig ledelse.

§8 Regnskab

FEM kan ikke udbetale udbytte til medlemmer. Overskuddet kan – foruden henlæggelse til konsolidering af FEM – efter bestyrelsens beslutning anvendes til vederlagsfri eller vederlagsbegrænset aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

FEMs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet godkendes på generalforsamlingen.

§9 Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kræver tilslutning fra 4/5 af medlemmer der mødt frem på generalforsamlingen. I tilfælde af, at der alene opnås almindeligt flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første generalforsamling, hvor forslaget da vil kunne vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte.

§10 Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning eller nedlæggelse tilfalder eventuelle overskydende midler et almennyttigt formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med FEMs formål.

Vedtægter vedtaget ved ordinær generalforsamling 19. maj 2017