Magteliten i Grønland

På denne side kan du læse om undersøgelsen af den grønlandske magtelite. Undersøgelsen er blevet udarbejdet på baggrund af data indsamlet i 2019 og udkommer til efteråret 2020 i det akademiske tidsskrift “Grønlands Kultur- & Samfundsforskning” på Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik.

Artiklen herunder er således ved at blive peer-reviewed (hvorfor ændringer kan forekomme), men kan alligevel læses i anledning af DR og KNRs dækning af undersøgelsen. Listen over magtelitemedlemmer og fora kan ses nederst.

Magteliten i Grønland

Forfattere:

Morten Fischer Sivertsen: Cand.scient.soc og Ph.D-studerende ved Roskilde Universitet. Var i 2019 ansat som forsker på Ilisimatusarfik. Forsker i eliter, magt, demokrati og digitale offentligheder. Kontakt: msiverts@ruc.dk

Anton Grau Larsen: Adjunkt, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School. Forsker i eliter, magt, videnskab, netværk og felter. Kontakt: agraul@ruc.dk;agl.ioa@cbs.dk

Abstract

Through social network analysis of formal networks this article aims to map out the Greenlandic power elite and describe the social characteristics of the group in terms of gender, geographical residence, educational background and the societal sectors, they work in. Through the k-circle algorithm we find a group of 123 power elite members connected through 79 networks, who are situated in the political sector (34), civil service (22), the private sector (24), publicly owned businesses (21), NGOs (14) and the academic world (7). The group is predominantly well-educated, based in the Greenlandic capitol, Nuuk, and has more men than women. Lastly, we discuss how these findings may raise democratic concerns with regards to the interwovenness of the power elite.

Hvem har magten i Grønland?

Nærværende artikel er dedikeret til at udforske spørgsmålet: Hvem har magten i Grønland? Målet er at foretage en social netværksanalyse og kortlægge den formelt set mest magtfulde gruppe mennesker i det grønlandske samfund. Derefter vil denne gruppe blive karakteriseret ift. udvalgte variable om køn, uddannelse, bopæl og de sektorer, som de arbejder i. Disse fund vil blive holdt op imod tidligere forskning og sammenlignet med den nyeste kortlægning af den danske magtelite (Ellersgaard et al., 2019). Ved systematisk at kortlægge, hvem der har magten, og hvordan de er forbundet til hinanden, kan der skabes en informeret og opdateret offentlig diskussion om, hvorvidt magten dels er for koncentreret – eller for spredt – og dels om magten er på de rette hænder i det grønlandske demokrati[1].

Baggrund

Ifølge Christiansen & Togeby (2004, s. 82) kan man i Grønland meningsfuldt tale om fire sektorer, hvorfra eliten henter sit mandat: Det politiske liv, forvaltningen samt det offentlige og det private erhvervsliv. Forfatterne definerer eliten ud fra den såkaldte positionsmetode: Eliten er er den gruppe af mennesker, som har de højeste positioner i det grønlandske samfund og som qua disse positioner har adgang til ressourcer (økonomiske, politiske mv.), hvormed de kan påvirke det grønlandske samfunds udvikling. I dette tilfælde drejer det sig således om folkevalgte, ministre, embedsværkets chefer samt direktører og bestyrelsesformænd fra det private og offentlige erhvervsliv, i alt 128 positioner fordelt på 115 personer (ibid.: 101). Her udgør politikerne 41 personer, embedsværket 33, det offentlige erhvervsliv 32 og det private erhvervsliv 10. Overordnet set finder Christiansen og Togeby at elitegrupperne på flere parametre ligner hinanden; de er bosat i Nuuk, kvinderne er underrepræsenterede i væsentlig grad og mange har tilknytning til Danmark i form af uddannelsessted eller tidligere arbejdsplads[2]. I et lignende studie fra 2013 undersøges den grønlandske elites udvikling mellem 2000 og 2009, igen ud fra positionsmetoden (Ankersen & Christiansen, 2013). Her kan man bemærke, at mens de andre grupper ligger på et nogenlunde stabilt niveau, så er det private erhvervsliv steget i antal fra 10 til 28 personer[3].

Demokratiske krav til eliten

Begge undersøgelseer opererer med en antagelse om, at et moderne samfund ikke kan eksistere uden en elite. Snarere bliver det den kritiske samfundsforsknings opgave at undersøge, hvorvidt denne elite lever op til bestemte demokratiske krav (Christiansen & Togeby, 2004, s. 81). Det første krav er, at eliten i et rimeligt omfang skal afspejle befolkningens sammensætning, f.eks. i form af køn eller bopæl. Det andet krav er, at rekrutteringen til eliten skal være åben, dvs.at bestemte grupper ikke systematisk må holdes uden for eliten. Endelig er det tredje krav, at der skal eksistere flere autonome eliter og ikke blot en enkelt sammenhængende magtelite, hvor magten koncentreres uhensigtsmæssigt meget (ibid.). I forhold til de to første krav konkluderer Ankersen & Christiansen (2013), at det grønlandske samfund anno 2009 egentligt klarer sig tilfredsstillende, mens de ift. til det tredje krav ser store udfordringer; med et af verdens mindste befolkningstal er udvalget af kandidater til topposter sparsomt i Grønland, og mange elitemedlemmer har følgelig flere poster på tværs af sektorer. Dermed er forholdsvis meget magt altså fordelt på forholdsvis få hænder (ibid.).

Magteliten som sociologisk begreb

Det tredje krav om, at eliten ikke må være for sammenhængende, kan ses i forhold til den amerikanske sociolog, C. Wright Mills, begreb om magteliten. Mills undersøgte i bogen “The Power Elite” (1956), hvordan det amerikanske samfund i 1950’erne var præget af en sammenhængende elite på tværs af staten, militæret og erhvervslivet. Ifølge Mills kan en magtelite beskrives som en gruppe af interagerende og overlappende individer, der er forbundet i den øverste del af samfundets forgrenede netværk (ibid.; Khan, 2012). Magtelitens mennesker besidder former for magt og ressourcer – udspringende fra de institutioner, som de repræsenterer – som værdsættes i en sådan grad af andre medlemmer af eliten, at det åbner dørene til magtens inderste cirkler. Ifølge Mills (1956, s. 11) er magteliten således en sammenhængende gruppe, en eliternes elite, som integreres qua deres mange interne forbindelser og fælles interesser. Dette skaber basis for en vis handlingskoordination indenfor rækkerne, idet et magtelitemedlem altid er nødt til at forholde sig til den øvrige gruppes forholden (ibid.: 195; Grau Larsen & Ellersgaard, 2018, s. 137).

Magteliten i en netværksanalytisk optik

Førnævnte studier (Christiansen & Togeby, 2004; Christiansen og Ankersen, 2013), benyttede sig af den såkaldte positionsmetode til at identificere magtens mennesker. Selvom betydningen af den forgangne forskning ikke kan betvivles, så har positionsmetoden den svaghed, at udvælgelsen af de magtfulde positioner, som danner det empiriske grundlag for analysen, er baseret på forskernes skøn (Larsen & Ellersgaard, 2017, s. 56ff), som i sagens natur kan være fejlagtige og/eller mangelfulde. Denne undersøgelse anlægger en anden strategi; frem for deduktivt at bestemme, hvem der har magt, vil vi gå mere induktivt til værks og indsamle informationer om alle potentielt set magtfulde fora og netværk i det grønlandske samfund – f.eks. bestyrelser, kommissioner, direktioner, råd, nævn, særlige begivenheder mm. – og via social netværksanalyse kortlægge, hvem der udgør den uomgængelige kerne i de grønlandske elitenetværk. Ambitionen er at undersøge Mills’ tese om, at magtens mennesker organiserer sig i overlappende kliker, som tilsammen besidder beslutningskraft på nationalt niveau. Disse overlap undersøger vi ved at kortlægge alle potentielt set magtfulde, formelle netværk i Grønland – lige fra Formandens Departement, VL-gruppe 72 og Grønlands Stednavnenævn, for nu at nævne nogle stykker – og derefter undersøge, hvem der binder disse netværk sammen. Bag denne analyse lægger en teoretisk antagelse om, at magtens mennesker tiltrækkes af deres ligemænd og vil mødes på niveau; magt tiltrækker magt i netværk, og man skal besidde en vis mængde ressourcer for at blive lukket ind i det gode og meget eksklusive selskab (Mills, 1956, s. 11ff). I denne teoretiske forståelse er det altså særligt bindeleddene mellem de magtfulde fora, brobyggerne, som kan siges at besidde magt, idet de qua deres mange forbindelser netop bliver anerkendt af andre magtfulde mennesker, som gladeligt indgår i netværk med dem. 

For bedst muligt at oversætte disse teoretiske indsigter til netværksanalyse har vi valgt metoden K-kreds analyse, som er en afart af en K-kerne analyse (Larsen & Ellersgaard, 2017). Denne identificerer de mest centrale sociale kredse – eller overlappende cirkler i Mills’ terminologi – i et netværk, og tildeler alle individer og fora en værdi efter deres afstand til de mest centrale kredse. Jo højere værdi, desto nærmere er individer og fora på den bedst forbundne del af netværket, og jo vigtigere en rolle spiller de selv i at binde hele netværket sammen. 

K-kreds-algoritmen foretager denne sortering via følgende trin: Først undersøger metoden, hvilke individer der har mindst 3 poster, og hvilke fora der har mindst 2 af disse såkaldte brobyggere. Alle andre fora og individer fjernes fra datasættet. Alle fora og individer, der er tilbage, har nu en k-værdi på 2. Dvs. at personerne er brobyggere mellem mindst 3 fora, som hver har mindst 2 brobyggere som medlemmer. Derefter køres algoritmen igen, men nu øges kravet til antallet af brobyggere med 1, mens kravet til antallet af poster holdes konstant til 3, men de 3 poster skal være i de resterende fora. På den måde skraldes lag på lag af netværket, og hvert individ og fora tildeles en k-værdi, som siger, hvor langt i processen de nåede at være med. De fora og individer, der er tilbage til allersidst, forbinder de brobyggere, der har poster sammen med flest andre brobyggere. Når et forum har en k-værdi på 4 vil det sige, at det har mindst 4 brobyggere som medlemmer, og at de hver minimum har 3 poster i andre fora med mindst 4 brobyggere. Således oversættes vores magtbegreb til netværksanalytiske termer, hvor brobyggerne – de personer, som indgår i betydningsfulde netværk, og som netop tiltrækker andre med magt – udgør den centrale analyseenhed (ibid.). 

Algoritmen vil ikke nødvendigvis finde én sammenhængende gruppe, og det er heller ikke givet, at den mest centrale del af netværket inkluderer individer, der formelt set har magtfulde poster. Algoritmen lader os teste, om der kan identificeres en gruppe, der opfører sig som en magtelite, jf. Mills definition i det ovenstående, og vi kan derefter – godt hjulpet på vej af vores samarbejdspartnere i Grønland – vurdere, om denne gruppe inkluderer formelt set magtfulde individer. Hvis det er tilfældet, kan man antage, at det grønlandske samfunds elite netop kan beskrives og analyseres som en magtelite.

Data og validitet 

Data er blevet indsamlet mellem 1. februar 2019 og 1. februar 2020 og tæller i alt 2052 personer fordelt på 3412 positioner i 456 antal netværk på tværs af sektorer og regioner, som er samlet i en database (se de 456 netværk nederst på denne side). Dataindsamlingen er fortrinsvis sket ud fra de oplysninger man kan finde via nettet, herunder på sider som Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk), www.naalakkersuisut.gl samt hjemmesider fra partier, kommuner og interesseorganisationer mv. Fokus har hvilet på at indsamle navne og stillinger på personer fra beslutningsfora som direktioner, bestyrelser, udvalg, kommissioner, nævn mv. samt elitebegivenheder som f.eks. bestyrelsesseminaret i Ilulissat, som Formandens Departement afholdte i slutningen af januar, 2020.  I nogle tilfælde har det ikke været muligt at få adgang til data pga. af mangelfuld information på hjemmesider og manglende svar på henvendelser. Desuden har vi ikke medtaget ejerskab i vores dataindsamling – det betyder, at denne form for elitegruppering, som typisk er mere tilbagetrukken og ikke nødvendigvis engagerer sig i diverse netværk (som det f.eks. er tilfældet med dele af Mærsk-familien i Danmark (Ellersgaard et al., 2015)) i nogen udstrækning kan mangle i denne kortlægning. Slutteligt skal vi fremhæve, at en del af beslutningskraften naturligvis ligger i Danmark, da Grønland endnu ikke har overtaget alle sagsområder[5]. Disse fora i Danmark er ikke en del af dataindsamlingen.

Undersøgelsens validitet skal vurderes ift. de teoretiske antagelser, metodiske valg og kontekstuelle omstændigheder, som nødvendigvis har betydning for de resultater, vi finder frem til. Magt er notorisk svært at indkapsle, og vores teoretiske fokus repræsenterer således en analytisk strategi ud af mange. Derudover er det vigtigt at anføre, at selvom medlemskab af betydningsfulde formelle netværk er en vigtig indikator på magt, så findes der også tilfælde, hvor disse aktivt fravælges pga. manglende tid, lyst eller forhold som f.eks. de store afstande mellem byerne, som kendetegner Grønland. Vi har heller ikke mulighed for at undersøge, hvilken rolle de uformelle netværk og private relationer spiller, da de i sagens natur er meget svære at kortlægge systematisk.  

Når vi i det følgende præsenterer vores bud på en kortlægning af magteliten i Grønland, ville alle magtfulde mennesker altså ikke nødvendigvis være med. En sådan fyldestgørende opgørelse synes nærmest uoverkommelig pga. af magtfeltets teoretiske og empiriske vanskeligheder. Vores påstand er dog, at hvis man alligevel vil gøre et forsøg på at besvare dette vigtige spørgsmål, så er vores metodik et interessant og empirisk velfunderet bud på den gruppe, der udgør den uomgængelige kerne i den grønlandske elitenetværk, og som alle andre aktører nødvendigvis må forholde sig til: “Who, after all, runs America? No one runs it altogether, but in so far as any group does, the power elite.” (Mills, 1956, s. 31).

Resultater: Magteliten i Grønland

K-kreds-algoritmen finder otte forskellige niveauer, som betegner de forskellige lag i netværksstrukturen fra periferi til kerne (s Figur 1, som angiver niveau 1, 2, 3, 4, 6 og 8). Det første lag, hvor k-værdien er 1, består af 456 fora og 2052 personer. I takt med at k-værdien stiger kommer vi tættere på kernen, og netværkets størrelse mindskes. De otte niveauer repræsenterer altså forskellige k-værdier og dermed bud på, hvor stor magteliten kan være i Grønland; fra k-værdi 1 (2052 personer) til k-værdi 8 (30 personer). Herfra må vi foretage et analytisk valg ift. magtelitens størrelse – dels støttet af tidligere forskning, og dels på baggrund af en kvalitativ granskning af, hvilket niveau bedst medtager de væsentligste nøglepersoner i den grønlandske elite. Grupperne på 30, 46 og 86(henholdsvis k-værdi 8, 6 og 4) virker som for lidt ift. tidligere forskning, mens gruppen på 142 (k-værdi 2), medtager personer, som ud fra en teoretisk vurdering ikke synes vigtige nok til at være med. K-værdi 3 synes mere interessant med sine 123 medlemmer; dette virker plausibelt ud fra tidligere forskning, som opgjorde eliten til at bestå af 115 personer i 2000 og 127 personer i 2009. Da gruppen desuden synes valid ift. en teoretisk betragtning omkring personernes ressourcer og positioner, foretager vi det analytiske valg at blive på dette niveau.

Ud af 456 fora og 2052 personer finder vi således kernen på 123 individer og 79 fora, som altså udgør Grønlands formelle magtelite og de centrale mødesteder i dennes netværksstruktur (se liste over personer og fora nederst på siden). De 123 magtelitemedlemmer bestrider i alt 701 positioner i toppen af det grønlandske samfund på tværs af 201 forskellige fora.

FIGUR 1

De røde fora (o) og individer (+) har en højere kernescore end resten i niveauet. Niveau 5 og 7 ikke medtaget.

Magtens sektorer

På Figur 2 stiller vi skarpt på selve magtelitens sektorielle tilknytning og de fora, der binder dem sammen. Magtelitens individer er angivet som runde prikker, mens de forskellige fora er angivet som firkanter. Den største gruppe er politikerne, som tæller 34 individer, og som primært består af medlemmer af Naalakkersuisut, markante profiler i Inatsisartut, repræsentanter for partiernes hovedbestyrelser (herunder særligt fra Siumut, IA og Demokraterne) og ledende skikkelser fra det kommunale i skikkelse af borgmestre og udvalgsformænd m/k. Dernæst kommer det private erhvervsliv, som tæller 24 individer, og som primært består af direktions- og bestyrelsesmedlemmer fra de største virksomheder, f.eks. Polar Seafood. Embedsværket tæller 22 individer, og er primært repræsenteret af ledende skikkelser i Selvstyrets departementer samt udvalgte kommunaldirektører og tjenestemænd som f.eks. direktøren for Kriminalforsorgen og landsdommeren ved Retten i Grønland. Dernæst kommer det offentlige erhvervsliv på 21 medlemmer, som udgøres af direktion- og bestyrelsesmedlemmer fra de største offentlige selskaber, som f.eks. Royal Greenland. Udover disse fire sektorer, som også fremgik af tidligere forskning, så er der ydereligere to grupperinger; dels diverse repræsentanter fra ikke-statslige interesseorganisationer (NGO), som f.eks. fagforeningen SIK og arbejdsgiverorganisationen Grønlands Erhverv, som i alt tæller 14 individer, og dels medlemmer af den akademiske verden, som både sidder med som rådgivende eksperter, f.eks. økonomerne i Det Økonomiske Råd, eller som administrative kapaciteter, f.eks. rektorerne for centrale uddannelsesinstitutioner. Denne sidste og mindste gruppe tæller 7 medlemmer.  Efter at have etableret dette overblik vil vi i det følgende stille skarpt på, hvilke karakteristika der kendetegner magteliten som social gruppe. 

FIGUR 2 – Magtelitens medlemmer og fora

Magtens mænd og kvinder

Ud af 123 personer i magteliten er 47 kvinder (38%) og 76 mænd (62%). Kvinderne er – som i de fleste andre lande – i undertal, men der er en større balance mellem kønnene i den grønlandske magtelite end i den danske, hvor kvinder udgør 26% (Ellersgaard et al., 2019, s. 103). Som det fremgår af Figur 3A, så er forskel på sektorerne ift. den kønsmæssige fordeling; i forskningsverdenen og i den offentlige administration er kvinderne rent faktisk i marginalt overtal, mens de udgør lige under halvdelen hos interesseorganisationerne og i det politiske felt. I erhvervslivet halter det dog betydeligt mere efter, hvor der er dobbelt så mange mænd i de offentligt ejede selskabers bestyrelser og direktioner. Særligt i det private erhvervslivs topstillinger forefindes en imponerende ulige ratio mellem kønnene, hvor 22 personer er mænd og blot 2 kvinder.

FIGUR 3

Nuuk er magtens centrum

Magtens mennesker bor først og fremmest i Grønlands hovedstad, Nuuk. Ud af 123 er således hele 102 personer bosiddende i Nuuk (82,9%), mens kun 21 er bosat udenfor – både i Grønland og i andre lande. Tre er bosat i Grønlands andenstørste by, Sisimiut, to i henholdsvis Ilulissat og Qaqortoq, fire er bosat i Danmark (herunder Royal Greenland direktør, Michael Thinghuus), og de resterende 10 er spredt udover mindre byer primært i Vestgrønland. Som tidligere forskning også har fundet og teoretiseret over, så er der som sådan ikke noget overraskende i dette fund. Grønland er netop kendetegnet ved store afstande og barske vejrforhold, og hvis man ønsker at være med i de mest centrale beslutningsrum, så er en bopæl i hovedstaden en afgørende faktor. Magtens tydelige forankring i Nuuk ligner ved første øjekast situationen i Danmark, hvor hovedparten af magteliten også bosætter sig de samme steder, her primært nord for København og i mindre grad i enkelte større jyske byer som Århus, Sønderborg og Vejle (Ellersgaard et al., 2019, s. 121). Hvad der derimod adskiller de to lande er, at man internt i de danske byer har meget segregerede områder. Nørrebro og Hellerup ligger måske kun 15 minutter fra hinanden på cykel, men det er meget sjældent, at magtens mennesker bosætter sig sammen med almindelige mennesker på stenbroen. Hvis vi ser Figur 3D, så synes det at forholde sig anderledes i Nuuk, hvor magteliten er nogenlunde ligeligt fordelt på de tre bydele i Nuuk, henholdsvis Nuuk midtby, Nuussuaq og Qinngorput. 

Flere former for viden er magt

Til slut kaster artiklen et blik på magtelitens uddannelsesmæssige baggrund (se Figur 3C). Manglende information gør, at vi for denne variabel kun kan udtale os 102 personer.  Af de 102 har 81 personer lange eller mellemlange videregående uddannelser, mens 21 personer har korte videregående uddannelser eller er faglærte (f.eks. i form af maskinarbejdere, fiskere og diverse håndværkerfag). De veluddannede er altså i klart overtal, men det værd at bemærke, at Grønlands magtelite har en højere andel af kortere videregående og faglærte (21%) end den danske har (14,9%) (ibid.).

Hovedparten af de lange og mellemlange uddannelser hører indenfor økonomi, forvaltning og jura (51 personer), efterfulgt af mindre grupper med uddannelser indenfor humaniora (14) og naturvidenskab (7). Dertil kommer en gruppe af professionsbachelorer indenfor de pædagogiske og didaktiske fag (9). Halvdelen af magteliten er uddannet indenfor økonomi, forvaltning og jura, og udgør altså langt den største gruppe i en uddannelsesmæssig forstand. En lignende tendens ser man i Danmark, hvor DJØF-segmentet udgør 58,6% af magteliten (ibid.: 90ff). 

Set ift. sektorer er uddannelsesmæssige baggrunde indenfor økonomi, forvaltning og jura stærkt repræsenteret i embedsværket (12 ud af 19), i det offentlige erhvervsliv (13 ud af 19) og i det private erhvervsliv (15 ud af 19). Denne gruppe har også primært taget deres uddannelser udenfor Grønlands grænser. I modsætning hertil ser man den politiske sektor, hvor de fleste har korte videregående eller faglærte baggrunde (13 ud af 29) eller har en professionsbachelor i pædagogiske eller didaktiske fag (7 ud af 29). Denne gruppe er samtidigt kendetegnet ved, at størstedelen er uddannet på grønlandske uddannelsesinstitutioner. 

Konklusion: Hvad kendetegner den grønlandske magtelite?

Gennem social netværksanalyse af den indsamlede data, bestående af 2052 personer og 456 fora, har vi via k-kreds-algoritmen fundet en gruppe på 123 personer, som udgør Grønlands magtelite, samt de 79 fora, der forbinder dem. Disse personer fordeler sig på i alt seks sektorer: Den politiske sektor (34), embedsværket (22), det private (24) og det offentlige erhvervsliv (21), interesseorganisationer (14) samt repræsentanter fra videnskabens verden (7).  

Overordnet set må man konkludere, at magteliten i Grønland på nærmest alle de undersøgte parametre er en mere heterogen gruppe end magteliten i Danmark. Der er større balance mellem kønnene (selvom der forefindes stor kønsmæssig ulighed i særligt den private sektor), gruppens uddannelsesmæssige baggrund er mere varieret, og selvom det primært er i Nuuk at eliten bor, så forefindes der ikke på samme måder områder i byen, hvor magteliten afskærmer sig fra det øvrige samfund. 

Alligevel må man samtidigt også bemærke, at magtelitens sociale karakteristika adskiller sig i høj grad fra den grønlandske befolkning i øvrigt. Dette er især tydeligt ift. bopæl og uddannelse: 82,9% af magteliten bor i Nuuk, mens Nuuks befolkning på landsplan udgør 32%[6]. 79% af magteliten har en videregående uddannelse overfor kun 11% af befolkningen[7]. Skellet er nogen mindre ift. køn; hvor den grønlandske befolkning består af 47% kvinder[8], så er det tal for magteliten 38%.

De store skel mellem befolkning og magtelite går altså primært mellem deres uddannelse, og hvor de bor. Den demokratiske bekymring bliver her, at magtelitens interne forbindelser og fælles værdier har det med at fremme en gruppemæssig homogenitet, f.eks. ift. politiske holdninger mv. Dette kan skabe et tunnelsyn og faren bliver, at magtelitens dagsorden bliver en anden, end det omkringliggende samfund, som de sætter kursen for (Ellersgaard et al., 2015, s. 180f). I denne kontekst synes skellet særligt at være kritisk imellem de veluddannede Nuuk-borgere og resten af landet. 

Derudover må man også holde sig for øje, at det tredje demokratiske krav om adskilte eliter i en grønlandsk sammenhæng ikke er overholdt. Vores undersøgelse påviser netop, at magtelitens 123 medlemmer mødes på kryds og tværs, herunder især i de 79 vigtigste fora, som kortlægningen har vist. Ydermere kan vi konstatere, at de 123 medlemmer besidder i alt 701 positioner i 201 fora, hvilket vil sige at hver person i gennemsnit besidder 4-5 poster udover det primære hverv, man varetager. Når meget magt koncentreres på forholdsvis få hænder er faren den, at man kan koordinere og tilgodese sine interesser på tværs af de forskellige sektorer, at kammerateri og nepotisme kan trives, og at muligheden for at føre demokratisk kontrol med eliterne svækkes (Etzioni-Halevi, 1993). 

Vores ønske er følgelig ikke at gøre os til dommere over, hvorvidt disse kritikpunkter kan rejses ift. situationen i Grønland; men vi kan fastslå, at mulighedsbetingelserne for de demokratiske problemer, som en sammenhængende elite kan skabe, er tilstede.

Litteraturliste

Christiansen, Peter Munk & Togeby, Lise (2004). Grønlands elite. Demokrati og magt i Grønland. Århus: Århus Universitetsforlag.

Ellersgaard, Christoph Houman, Larsen, Anton Grau & Steinitz, Sarah (2019). Personer forgår, magten består – udviklingen i magteliten over fem år. København: Hans Reitzels Forlag.

Etzioni-Halevi, Eva (1993). The Elite Connection, Problems and Potential of Western 

Democracy. Cambridge: Polity Press

Grau Larsen, A., & Ellersgaard, C. H. (2018). A Scandinavian Variety of Power Elites? – Key Institutional Orders in the Danish Elite Networks. In O. Korsnes, J. Heilbron, J. Hjellbrekke, F. Bühlmann, & M. Savage (Eds.), New Directions in Elite Studies (pp. 133-149). Abingdon: Routledge. Routledge Advances in Sociology, No. 237

Khan, Shamus Rahman. 2012. “The Sociology of Elites.” Annual Review of Sociology, Annual Review of Sociology, 38: 361-77.

Larsen, Anton Grau & Ellersgaard, Christoph Houman (2017). “Identifying Power Elites—k-Cores in Heterogeneous Affiliation Networks.” Social Networks 50 (July): 55–69.

Larsen, Anton Grau, Ellersgaard, Christoph Houman, og Bernsen Markus (2015). Magteliten. København: Politikens Forlag, 

Mills, Charles Wright (1956). The Power Elite. Oxford: Oxford University Press.

Togeby, Lise, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, and Signild Vallgårda. 2003. Magt Og Demokrati I Danmark. Hovedresultater Fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Vedel Ankersen, P., & Munk Christiansen, P. (2013). Grønlandisering: Grønlands elite 2000-2009. Politica45(2), 195-216. https://doi.org/10.7146/politica.v45i2.69779

Winter, Gorm (Red.) (2004). Demokrati og magt i Grønland. Århus: Århus Universitetsforlag.


[1] En stor tak skal rettes til vores samarbejdspartnere, der qua deres store viden om det grønlandske samfund har bistået med sparring, feedback og konstruktiv kritik: Steven Arnfjord, Jens Heinrich og Transparency International Greenland. 

[2] Bemærk: Christiansen og Togeby (2004) beskæftiger sig også med spørgsmålet om nationalitet, hvilket vi dog udelader i denne artikel. 

[3] Hvilket blandt andet skyldes, at forskerne har ændret i deres kriterier for størrelsen af de virksomheder, som de medtager i (Ankersen & Christiansen, 2013, s. 201).

[5]https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Naalakkersuisut/DK/Selvstyre/Lov%20om%20Grønlands%20Selvstyre.pdf

[6]http://www.stat.gl/dialog/main.asp?lang=da&version=202001&sc=BE&subthemecode=O1&colcode=

[7]http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/Greenland__UD__UD40__UD4020/UDXISCPROH.px/table/tableViewLayout1/?rxid=cab6080a-4596-445b-80e1-7556a70f8050

[8]http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/Greenland__BE__BE01__BE0120/BEXST1.PX/table/tableViewLayout1/?rxid=BEXST110-03-2020%2010:52:34

BILAG A – Magteliten i Grønland fordelt på sektorer i alfabetisk rækkefølge på baggrund af data indsamlet i 2019. Der er ikke korrigeret for efterfølgende karriereskift.

NB: Dette er IKKE en rangering af magt internt i magteliten

NavnTitelOrganisationSektork-værdi
Bjørn Tegner BayPolitimesterGrønlands PolitiEmbedsværk3
Christel Lund BøjlerForstanderGrønlands HandelsskoleEmbedsværk4
Christine TønnesenAfdelingschefDepartement for Uddannelse, kultur og kirkeEmbedsværk3
Hans-Peder Barlach ChristensenDepartementschefFormandens DepartementEmbedsværk7
Helene Broberg BerthelsenDirektør for Børn og skolerSermersoooq kommuneEmbedsværk3
Jacob IsbosethsenRepræsentationschefGrønlands Repræsentation i ReyjkavikEmbedsværk3
Jakob Rohmann HardProtokolchefDepartement for UdenrigsanliggenderEmbedsværk3
Jørgen Isak OlsenDepartmentschefDepartement for Fiskeri, Fangst og LandbrugEmbedsværk7
Jørn Skov NielsenDepartementschefDepartement for Erhverv, Energi og ForskningEmbedsværk8
Julie Præst WilcheDepartementschefDepartement for Sociale Anliggender og JustitsområdetEmbedsværk4
Kirsten ThomassenLandsdommerGrønlands LandsretEmbedsværk3
Klaus Georg HansenAfdelingschefFormandens DepartementEmbedsværk4
Lars BalslevAfdelingschefFormandens DepartementEmbedsværk4
Lars Martin Møller-SørensenAdm. kommunaldirektørSermersooq KommuneEmbedsværk8
Lone Nukaaraq MøllerDepartementschefDepartement for Uddannelse, Kultur og KirkeEmbedsværk7
Marianne Petersen KontorchefFormandens DepartementEmbedsværk3
Marie Kathrine FleischerVicekommunaldirektørSermersooq KommuneEmbedsværk3
Mette Skarregaard PedersenDepartementschefDepartement for Natur og MiljøEmbedsværk5
Mikaela EngellRigsombudsmandRigsombuddetEmbedsværk7
Naaja H. NathanielsenDirektørKriminalforsorgenEmbedsværk8
Nikolai S. ChristensenDepartementschefDepartement for FinanserEmbedsværk8
Ruth LindhardtDepartementschefDepartementet for Boliger og InfrastrukturEmbedsværk8
Anette LingsAdm. DirektørHotel SisimiutPrivat erhvervsliv4
Bo Riis EriksenPrivat erhvervsliv3
Christian Michael KeldsenDirektørVisioboxPrivat erhvervsliv3
Claus Bech Partner, statsautoriseret revisionDeloittePrivat erhvervsliv8
Dan Lyngholm Sørensen BudekVicedirektørHotel Hans EgedePrivat erhvervsliv3
Dora Agnes DrechselDirektørKalaallit Forsikring Agentur A/SPrivat erhvervsliv7
Erik Bjerregaard JørgensenBestyrelsesmedlemEMJ-Atcon GreenlandPrivat erhvervsliv4
Frans Viggo HeilmannDirektørSigguk TrawlPrivat erhvervsliv3
Helge TangFormand og ejerHotel Hans EgedePrivat erhvervsliv4
Henrik Fenger JeppesenDirektørRambøll GrønlandPrivat erhvervsliv4
Henrik Leth BestyrelsesformandPolar SeafoodPrivat erhvervsliv7
Henrik Sørensen BestyrelsesmedlemGrønlands ErhvervPrivat erhvervsliv4
Jens Kristian Friis-SallingDirektørPolar SeafoodPrivat erhvervsliv3
Jens Meinert Dehn PaulsenDirektørArctic Law GreenlandPrivat erhvervsliv4
Jes Nicolaj SørensenDirektørEMJ-Atcon GreenlandPrivat erhvervsliv3
Karsten Lyberth-KlausenSekretariatschefGrønlands ErhvervPrivat erhvervsliv4
Michael BinzerNæstformandPolar SeafoodPrivat erhvervsliv3
Miki Jonas BrønsBestyrelsesmedlemPolar SeafoodPrivat erhvervsliv3
Per Steen LarsenDirektørPisiffikPrivat erhvervsliv3
Peter Beck KommiteretSelvstændigPrivat erhvervsliv8
Peter SchriverDirektør og partnerNuna AdvokaterPrivat erhvervsliv8
Preben Kold LarsenAdm. DirektørPermagreenPrivat erhvervsliv4
Søren Brandt DirektørQajak TrawlPrivat erhvervsliv3
Thomas Tyt MogensenErhvervsdirektørBank NordikPrivat erhvervsliv8
Aaja Chemnitz Arnatsiaq LarsenMFIAPolitik7
Anders Olsen InatsisartutSiumutPolitik4
Ane HansenBorgmesterIAPolitik4
Ane Lone BaggerNalaakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggenderSiumutPolitik4
Aqqaluaq B. EgedeInatsisartutIAPolitik4
Charlotte Kristine Johanne Henriethe LudvigsenBorgmesterIAPolitik4
Doris J. JensenInatsisartutSiumutPolitik4
Erik JensenNaalakkersuisoq for Råstoffer og ArbejdsmarkedSiumutPolitik4
Harald Bianco2. viceborgmesterSermersooq KommunePolitik3
Hermann Leif Josef David Berthelsen InatsisartutSiumutPolitik3
Ineqi Kielsen2. NæstformandSiumutPolitik3
Inge Olsvig BrandtUdvalgsformandIAPolitik4
Jens ImmanuelsenNaalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og LandbrugSiumutPolitik4
Jess SvaneNaalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og ArbejdsmarkedSiumutPolitik4
Justus William Asser HansenInatsisartutDemokraternePolitik4
Karl Frederik DanielsenNaalakersuisoq for Bolig og InfrastrukturSiumutPolitik8
Karl-Kristian KruseInatsisartutSiumutPolitik4
Karo Thomsen FleischerSpecialkonsulentNAPolitik3
Kiista P. IsaksenBorgmesterSiumutPolitik4
Kim Kielsen Formand for NaalakkersuisutSiumutPolitik8
Malene Vahl RasmussenInatsisartutDemokraternePolitik4
Martha AbelsenNaalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og JustitsområdetSiumutPolitik7
Michael RosingSermersooq kommuneSamarbejdspartietPolitik4
Mimi KarlsenInatsisartutIAPolitik4
Múte Bourup EgedeFormandIAPolitik8
Nivi OlsenInatsisartutDemokraternePolitik4
Palle JerimiassenBorgmesterSiumutPolitik3
Pele BrobergInatsisartutParti NaleraqPolitik4
Peter Olsen InatsisartutIAPolitik8
Sofia GeislerInatsisartutIAPolitik4
Steen LyngeInatsisartutDemokraternePolitik4
Stine Egede NørbækInatsisartutIAPolitik4
Vittus QujaukitsoqNaalakkersuisoq, Departement for FinanserNunatta QitornaiPolitik8
Vivian MotzfeldtFormand for InatsisartutSiumutPolitik4
Anders Møller ChristensenKonsulentNationalbankenOffentligt erhvervsliv8
Anita HofferStabschefINI A/SOffentligt erhvervsliv3
Henrik RafnINI A/SAdm. DirektørOffentligt erhvervsliv8
Inga Dora Gudmundsdottir MarkussenKommunikationsdirektørRoyal GreenlandOffentligt erhvervsliv3
Jacob Nitter SørensenAdm. DirektørAir GreenlandOffentligt erhvervsliv8
Jan Harald Lynge-PedersenCFOKNIOffentligt erhvervsliv6
Jens K. LyberthDirector of Corporate Relations & HRRoyal GreenlandOffentligt erhvervsliv8
Julia ParsDirektørVisit GreenlandOffentligt erhvervsliv8
Karsten Mathias HøyAdm. DirektørGreenland Holding A/SOffentligt erhvervsliv8
Lene Kristine Berthelsen Broberg WinbergBestyrelsesmedlemRoyal GreenlandOffentligt erhvervsliv6
Line FrederiksenTele-PostCFOOffentligt erhvervsliv3
Mads-Daniel SkifteSouschefVisit GreenlandOffentligt erhvervsliv3
Maliina AbelsenCCOAir GreenlandOffentligt erhvervsliv4
Malik Peter Hegelund OlsenSalgschefRoyal GreenlandOffentligt erhvervsliv6
Martin Birkmose KviesgaardBankdirektørGrønlandsbankenOffentligt erhvervsliv8
Michael PedersenDirektørNUKISSIORFIITOffentligt erhvervsliv7
Mikael ThinghuusAdm. DirektørRoyal GreenlandOffentligt erhvervsliv7
Mogens Errebo JensenAir GreenlandCFOOffentligt erhvervsliv8
Peter Grønvold SamuelsenKNI A/SDirektørOffentligt erhvervsliv7
Søren BjerregaardChef for værdipapir og betalingsstatistikNationalbankenOffentligt erhvervsliv8
Tina Birtha Lynge SchmidtBestyrelsesformandNuup BussiiOffentligt erhvervsliv6
Brian Buus PedersenDirektørGrønlands ErhvervNGO8
Christian Schultz-LorentzenChefredaktør og adm. direktørSermitsiaq.agNGO3
Dina OlsenFormandAtorfillit KattuffiatNGO3
Emil SkjervedalDirektørSermersooq ErhvervsrådNGO4
Henrik SandgreenFormandKNAPKNGO5
Jess Gustav Rasmus BerthelsenFormandSIKNGO4
Kirsten ØrgaardDirektørMælkebøttecentretNGO4
Ludvig Larsen NæstformandSIKNGO3
Peter Kornelius Pavia Josef TherkildsenBestyrelsesmedlemSIKNGO3
Sara OlsvigDirektørUnicefNGO3
Sofie SvendsenBestyrelsesmedlemSIKNGO3
Søren Schock PetersenDirektørSISANGO3
Susanne Maj-Britt ChristensenDirektørBrugseniNGO7
Ulla Debora LyngeSekretariatschefCSR GreenlandNGO8
Anders Blaabjerg StatistikchefGrønlands StatistikForskning8
Claire ArmstrongProfessorUniversity of TromsøForskning8
Gitte Adler Reimer RektorIlisimatusarfikForskning8
Helle SiegstadAfdelingschefGrønlands NaturinstitutForskning3
Klaus NygaardDirektørGrønlands NaturinstitutForskning3
Mariia SimonsenProfessionsfaglærerIlisimatusarfikForskning3
Najaaraq ChristiansenChefkonsulentGrønlands statistikForskning8
Torben Magnus AndersenProfessorÅrhus UniversitetForskning8

BILAG B – De 79 mest centrale fora, der binder magteliten sammen i alfabetisk rækkefølge

NavnSektork-værdi
Abortankenævnet Selvstyret4
Air Greenland (ledelse)Offentligt Erhvervsliv3
Air Greenland A/SOffentligt Erhvervsliv3
AIR GREENLAND ATO A/SOffentligt Erhvervsliv3
Alkohol- og NarkotikarådetSelvstyret3
Arbejdsmiljørådet i GrønlandSelvstyret3
Bestyrelsesseminar Ilulissat (januar 2020)Selvstyret8
Campus KujalleqSelvstyret4
Capital Estate Development ApSPrivat Erhvervsliv3
CSR GreenlandNGO7
Demokraterne FolketingsgruppePolitik4
Demokraterne, hovedbestyrelsePolitik3
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SERMITSIAQ.AGNGO3
Den Politiske KoordinationsgruppePolitik4
Departement for Sociale Anliggender og JustitsområdetSelvstyret3
Departement for Uddannelse, Kultur og KirkeSelvstyret3
Departement for UdenrigsanliggenderSelvstyret3
Departementet for FinanserSelvstyret3
Ejendomsselskabet Organisationernes Hus P/SNGO3
EJENDOMSSELSKABET SERMERSOOQ ApSPrivat Erhvervsliv4
EMJ-ATCON GREENLAND A/SPrivat Erhvervsliv3
FiskerikommissionenSelvstyret4
FiskerirådetSelvstyret3
FN forsamling GrønlandPolitik4
Følgegruppe for mindre bostederSelvstyret3
Fonden for Entreprenørskab – Kalaallit NunaatPrivat Erhvervsliv6
FONDEN SERMERSOOQ ERHVERVSRÅDNGO4
Formandens DepartementSelvstyret4
Fredensborgkoncert 291019, rigsfællesskabetSelvstyret7
Future Greenland 2019NGO8
GE BRANCHEUDVALG FOR FISKERI OG EKSPORTERHVERVNGO3
GE BRANCHEUDVALG FOR HOTEL, RESTAURATION & TURISMENGO4
GE BRANCHEUDVALG FOR Liberale ErhvervNGO3
GE NUUKNGO3
Grønland ministre og departementcheferSelvstyret7
Grønlands Erhverv (hovedbestyrelse)NGO4
Grønlands Naturinstitut (bestyrelse)Academia5
Grønlands Råd for MenneskerettighederNGO3
GRØNLANDS REJSEBUREAU A/SOffentligt Erhvervsliv3
IA FolketingsgruppePolitik4
IA hovedbestyrelsePolitik4
ICC Greenland delegationNGO3
IlisimatusarfikAcademia3
Inatsisartut (Formandskab og ledende medarbejdere)Selvstyret4
INI A/S (direktion og bestyrelse)Offentligt Erhvervsliv3
Justitsministeriet (Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd – Medlemmer)Selvstyret3
Justitsministeriet (Rådet for Grønlands Retsvæsen – Medlemmer)Selvstyret3
Komplementar Ejendomsselskabet Organisationernes Hus IVSNGO3
MælkebøttecentretNGO4
NaalakkersuisutPolitik4
Niuernermik IlinniarfikSelvstyret4
Nordisk Råd grønlandPolitik3
NunaFondenNGO3
Nuup Bussii A/SOffentligt Erhvervsliv3
Økonomisk Råd Seminar 2018-19, GrønlandSelvstyret8
Økonomisk Råd, GrønlandSelvstyret8
PISIFFIK A/SPrivat Erhvervsliv3
Polar Seafood Denmark A/SPrivat Erhvervsliv3
Pressenævnet GrønlandSelvstyret3
QAJAQ TRAWL A/SPrivat Erhvervsliv3
Rotary NuukNGO3
Royal GreenlandOffentligt Erhvervsliv6
Sermersooq Kommune (borgmestre og direktion)Politik3
Sermersooq Kommune IA, D og SPolitik4
Sermersooq Kommune UdvalgsformændPolitik4
SIGGUK A/SPrivat Erhvervsliv3
SIK HovedbestyrelseNGO3
SIK Oplysnings- og UddannelsesfondenNGO3
Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/SSelvstyret3
SISANGO3
Siumut folketingsgruppePolitik4
Siumut ledelsePolitik3
Skatterådet, GrønlandSelvstyret3
Transparency International GreenlandNGO3
Valgbarhedsnævnet (Grønland)Selvstyret4
Vejledningsrådet, GrønlandSelvstyret3
Vestnordisk RådPolitik4
Visit Greenland (bestyrelse og ledelse)Offentligt Erhvervsliv4
VL gruppe 72 – NuukPrivat Erhvervsliv8

Alle 456 fora fra dataindsamlingen

Dataindsamling fra 2019 af råd, nævn, direktioner, bestyrelser, udvalg, kommissioner, særlige begivenheder mm. fra erhvervslivet (offenligt og privat), Selvstyret, kommunerne og civilsamfundet.

AASIAAT OLIE ApS
Abortankenævnet (Grønland)
ADSERBALLE & KNUDSEN GREENLAND A/S
Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm I/S
AGERSKOV Consulting ApS
Air Greenland (ledelse)
Air Greenland A/S
AIR GREENLAND ATO A/S
Akademikernes Sammenslutning i Grønland (IK/ASG)
AKIA SISIMIUT A/S
Akornanni ApS
Alkohol- og Narkotikarådet
AMSTRUP STAUB HOLDING A/S
Amto ApS
AN Udlejning ApS
ANGUNNGUAQ A/S
AQQAALAA ApS
ARBEJDSLEDER FORENING SSK
Arbejdsmiljørådet i Grønland
ARCTIC BOAT CHARTER A/S
Arctic Business Network
Arctic Contractors ApS
Arctic Education Network
Arctic Fish Greenland A/S
Arctic Group A/S
ARCTIC IMPORT A/S
ARCTIC IMPORT HOLDING ApS
ARCTIC IMPORT NORDHAVNEN A/S
ARCTIC PRIME COASTAL ApS
ARCTIC PRIME FISHERIES ApS
ARCTIC PRIME PRODUCTION A/S
Arctic Raven Pelagic A/S
Arctic Star ApS
Arctic Trust Group ApS
Arctic Umiaq Line (ledelse og bestyrelse)
ARCTIC WONDERLAND TOURS LTD. A/S
ARSSARNERIT A/S
ARSUK FOOD ApS
Atassut daglig ledelse
Atassut Folketingsgruppe
Atorfillit Kattuffiat (AK)
Attavik A/S
Attu Fish ApS
AUTO & MARINE SERVICE CENTER A/S
AUTONORD INVEST ApS
Avalak
AVANNAA FISHERIES ApS
AVANNAA SEAFOOD ApS
Avannaata Kommunia (direktion og borgmestre)
Avannaata Kommunia (Siumut gruppe)
Avannaata Kommunia Udvalgsformænd
B.J. ENTREPRISE A/S
BankNordik Grønland
Bedre Børneliv Grønland
Bestyrelsesseminar Ilulissat
BETONCENTRALEN AF 15/7-1976 ApS
BLACK ANGEL MINING A/S
Boligklageklagenævnet
BRDR. SIEGSTAD ApS
BRØNDUM GRØNLAND A/S
Campus Kujalleq
Campus Kujalleq (ledelse)
Capital Estate Development ApS
CHEVRON EAST GREENLAND EXPLORATION A/S
Comby A/S
CSR Greenland
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS (Bestyrelse)
Demokraterne Folketingsgruppe
Demokraterne, hovedbestyrelse
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SERMITSIAQ.AG
Den Grønlandske Fond (Bestyrelse)
Den Politiske Koordinationsgruppe
DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ
Departement for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarkedet
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Departement for Natur og Miljø
Departement for Råstoffer
Departement for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Departement for Sundhed
Departement for Uddannelse, Kultur og Kirke
Departement for Udenrigsanliggender
Departementet for Boliger og Infrastruktur
Departementet for Finanser
DET GRØNLANDSKE HUS I AALBORG
Det Grønlandske Hus i Århus
Det Grønlandske Hus i København, Kalaallit Illuutaat (Bestyrelse)
Det Grønlandske Hus i Odense
Det Grønlandske Landbrugsråd
Det Grønlandske Selskab (Aktivitetsudvalget)
Det Grønlandske Selskab (Bestyrelse)
Det Grønlandske Selskab (Litterær udvalg)
Det Sociale Ankenævn
Disko Line A/S (direktion + bestyrelse)
Dommerrådet Grønland
Dommerudnævnelsesrådet for Grønland
Efterskolen Villads Villadsen
EJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1. DECEMBER 1981, NUUK
EJENDOMSSELSKABET “POSTHUSET” A/S
Ejendomsselskabet af 01.01.2017 Nuuk ApS
EJENDOMSSELSKABET HJ-TEK ApS
EJENDOMSSELSKABET ISSORTARFIK ApS
Ejendomsselskabet Organisationernes Hus P/S
EJENDOMSSELSKABET SERMERSOOQ ApS
EJENDOMSSELSKABET SISIMIUT UNGDOMSHUS ApS
EJENDOMSSELSKABET SULIFFIK A/S
Ekspropriationskommissionen
EMJ-ATCON GREENLAND A/S
EMJ-Atcon Sulisa ApS
ENTREPRENØR & MINØRFIRMA LARSEN & CO. A/S
ENTREPRENØRSELSKABET EGEDESMINDE A/S
EPI
Ernærings- og Motionsrådet
ERNERIIT ApS
ESANI A/S
EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB
Fangstrådet
Fiskerikommissionen
Fiskerirådet
FLYTTEFIRMA J.A. JØRGENSEN ApS
FN forsamling Grønland
Følgegruppe for mindre bosteder
Folkekirken i Grønland
FONDEN DEN NORDATLANTISKE BRYGGE (Bestyrelsen)
FONDEN DEN NORDATLANTISKE BRYGGE (Repræsentantskab)
FONDEN DESTINATION EAST GREENLAND
Fonden for Entreprenørskab – Kalaallit Nunaat
FONDEN GRØNLANDS INGENIØRKOLLEGIUM I SISIMIUT
FONDEN JUULLIP NIPITITTAGAA (DEN GRØNLANDSKE JULEMÆRKEFOND)
FONDEN NUUMMI ILLORSUIT TIMERSORTARFIIT – GODTHÅB-HALLERNE
FONDEN SERMERSOOQ ERHVERVSRÅD
FONDEN SISORARFIIT
FONDEN TASERALIK SISIMIUT
Forbrugerklagenævnet Grønland
Foreningen for blinde og svagsynede i Grønland
Foreningen for uddannede socialrådgivere i Grønland
Foreningen Grønlandske Børn (bestyrelse)
Forfatningskommissionen
Formandens Departement
Førtidspensionsklagenævnet
FRANS PETER ApS
Fredensborgkoncert 291019, rigsfællesskabet
FREDERIKSHÅB BETONCENTRAL ApS
Future Greenland 2019
G.O. AF 01.10.2006 ApS
GAIA FISH A/S
GE NARSAQ
GE QEQERTARSUAQ
GE AASIAAT
GE BRANCHEUDVALG FOR BYGNINGSHÅNDVÆRKERE
GE BRANCHEUDVALG FOR EL & VVS
GE BRANCHEUDVALG FOR FISKERI OG EKSPORTERHVERV
GE BRANCHEUDVALG FOR HOTEL, RESTAURATION & TURISME
GE BRANCHEUDVALG FOR IT, KOMMUNIKATION OG MEDIE
GE BRANCHEUDVALG FOR Liberale Erhverv
GE BRANCHEUDVALG FOR SERVICE OG TRANSPORT
GE BRANCHEUDVALG FOR TEKNISKE RÅDGIVERE
GE Brancheudvalget for Detailhandel
GE Brancheudvalget for Råstof
GE ILULISSAT
GE MANIITSOQ
GE NANORTALIK
GE NUUK
GE Qaqortoq
GE QASIGIANGUIT
GE sekretariat
GE Sisimiut
GE UUMMANNAQ
GeoLAB Greenland Aps
GODTHÅB TRANSPORTSERVICE A/S
Great Greenland A/S (direktion og bestyrelse)
Greenland Cruise Services A/S
GREENLAND GROUND CONSTRUCTION A/S
GREENLAND HOLDING A/S
GREENLAND ICE CAP PRODUCTIONS A/S
GREENLAND INVEST ApS
Greenland Oil Spill Response (ledelse og bestyrelse)
GREENLAND PETROLEUM A/S
Greenland Ruby A/S
Greenland Ruby DK ApS
Greenland Sagalands A/S
GREENLAND SCALLOPS & SEAFOOD ApS
GREENLAND TELEVISION ApS
Greenland Venture A/S
Greenland Water Bank ApS
Greenlandcopter A/S
Grønland ministre og departementchefer
Grønlands Børneråd
Grønlands Erhverv (hovedbestyrelse)
Grønlands Forfatterforening (Kalaallit Atuakkiortut)
Grønlands Forskningsråd
Grønlands Idrætsforbund
GRØNLANDS KUNSTNERSAMMENSLUTNING (KIMIK)
Grønlands Lægeforening
Grønlands Ligestillingsråd
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
Grønlands Nationalteater
Grønlands Naturinstitut – Rådgivende forskningsudvalg
Grønlands Naturinstitut (bestyrelse)
Grønlands Naturinstitut (ledelse)
Grønlands Politi
Grønlands Råd for Menneskerettigheder
GRØNLANDS REJSEBUREAU A/S
GRØNLANDS REVISIONSKONTOR A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER
GRØNLANDS SKIBS- OG ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Grønlands Sprognævn
Grønlands Statistik
Grønlands Stednavnenævn
Grønlands Sygeplejerskeorganisation (Peqqissaasut Kattuffiat)
Grønlandsbanken (bestyrelse)
Grønlandsbanken (ledelse)
GrønlandsBanken Nomineringsudvalg
Grønlandsbankens Vederlagsudvalg
Grønlandske Advokater
GTG Invest ApS
Guide to Greenland ApS
H.P. Entreprenørmaskiner Grønland A/S
HALIBUT GREENLAND AAPPILATTOQ ApS
HALIBUT GREENLAND ApS
HC EJENDOMME, NUUK A/S
HECA NUUK A/S
HELENE OG SVEND JUNGES FOND TIL VELGØRENDE FORMÅL
HJ-TEK A/S
Hotel Arctic A/S (ledelse og bestyrelse)
Hotel Hans Egede A/S
Hotel Hvide Falk Aps
HOTEL ICEFIORD A/S, ILULISSAT
HOTEL SISIMIUT ApS
Hudson Greenland A/S
IA Folketingsgruppe
IA hovedbestyrelse
ICC Greenland delegation
ICC Greenland Executive Board
Ice Trawl Greenland A/S
ICEBERG SEAFOOD A/S
Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik (Akademisk Råd)
ILLIT FORSIKRINGIT AGENTUR A/S
Illuut A/S
Ilu Invest ApS
ILULIAQ SEAFOOD A/S
IMAK bestyrelse
IMARTUNEQ TRAWL A/S
IMMANUELFONDEN
Immiaq ApS
Inatsisartut (Formandskab og ledende medarbejdere)
INI A/S (direktion og bestyrelse)
INIBYG ApS
Innovation South Greenland A/S
INOOQAT Forældreforening for udviklingshæmmede i Grønland
INU:IT A/S
INU:IT BOLIG A/S
INUGHUIT SEAFOOD A/S
Inuitrecruitment aps
Inuk Hostels Aps
Inuplan A/S
INVESTERINGSSELSKABET AF 7. JUNI 1986 A/S
Ironbark A/S
IS 2011 ApS
IS 2016 ApS
ISBLINK A/S
ISERIT A/S
ISFELL SISIMIUT A/S
Ivalo & Minik Fonden
JKE INVEST A/S
Justitsministeriet (Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd – Medlemmer)
Justitsministeriet (Rådet for Grønlands Retsvæsen – Medlemmer)
Kaffivik ApS
KALAALLIT AIRPORTS HOLDING A/S
KALAALLIT AIRPORTS INTERNATIONAL A/S
KALAALLIT FORSIKRING AGENTUR A/S
Kalaallit Nunaata Radioa (bestyrelse)
Kalaallit Nunaata Radioa (ledelse)
Kalaallit Røde Korsiat
KILLIAT ApS
Kimik IT A/S
KJ GREENLAND A/S
KNAPK
KNI
KNI Ejendomme A/S
KNQK
KNUD PEDERSEN JAKOBSHAVN A/S
Kommune Kujalleq (borgmestre og direktion)
Kommune Kujalleq (Siumutgruppe)
Kommune Kujalleq Erhvervsråd
Kommune Qeqertalik direktion
Kommune Qeqertalik IA kommunalbestyrelse
Kommune Qeqertalik Siumut kommunalbestyrelse
Kommune Qeqertalik Udvalgsformænd
Kommunernes Tilsynsråd
Komplementar Ejendomsselskabet Organisationernes Hus IVS
Konkurrencenævnet
KONPAP GRØNLAND ApS
Kræftens Bekæmpelse Grønland
Kriminalforsorgen i Grønland
KTI (Bestyrelse)
KTI (Ledelse)
Kujallermi Illuutit A/S
Kulturarvsrådet, Grønland
Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat
LENNERT OG SØNNER ApS
LET-IT-SNOW ApS
Levnedsmiddelskolen Inuili
Lions Club Nuuk
LNS GREENLAND A/S
Mælkebøttecentret
MANIITSOQ FISH ApS
Maniitsoq Fisheries ApS
Maniitsoq Seafood ApS
MASANTI A/S
MB INVEST ANNO 2006 A/S
Medlemmerne af Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse
MI 6 ApS
Mittarfeqarfiit (direktion)
Museumsnævnet, Grønland
Naalakkersuisut
NAFWA S.M.B.A.
Nalunaq A/S
Nanoq Power ApS
Nanoq Seafood A/S
Nanu Travel ApS
NAPA
NARSAQ SEAFOOD ApS
Natur- og Miljøbeskyttelsesklageudvalgene
NEQI A/S
Niuernermik Ilinniarfik
NORDBO A/S
Nordisk Råd grønland
NUKA GREENLAND A/S
NUKAKA
NUKARTAA ApS
Nukissiorfiit (direktion)
Nukki Trawl A/S
NunaFonden
Nunaoil A/S (direktion og bestyrelse)
Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat
Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat
Nunatta Qitornai folketingsgruppe
NUREPA ApS
Nuuk Ejendomme ApS
NUUK GOLFBANE ApS
NUUK IMEQ A/S
Nuuk Internationale Friskole
NUUK KØBMANDSHANDEL A/S
NUUK MARINE CENTER ApS
Nuuk Taxi A/S
NUUK TRANSPORT A/S
NUUK VÆRFT A/S
Nuuk Viking Service ApS
NUUKs Auto A/S
Nuup Bussii A/S
Økonomi- og personalestyrelsen
Økonomisk Råd Seminar 2018-19, Grønland
Økonomisk Råd, Grønland
ORBICON ARCTIC A/S
ORSIIVIK ApS
PAARSISOQ A/S
Partii Naleraq bestyrelse
Partii Naleraq Folketingsgruppe
Pelagic Greenland A/S
Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit
Peqqissaanermik Ilinniarfik
PETER PARS A/S
Pikialasorsuaq Commission
PIKKORI SPORT A/S
PILU SPORT A/S
PISIFFIK A/S
PITSAASUT ApS
POLAR EL A/S
POLAR ENTREPRISE A/S
POLAR PELAGIC A/S
POLAR RAAJAT A/S
Polar Seafood Denmark A/S
Polar Seafood Upernavik ApS
Polar Wine ApS
POLARBO ApS
Pressenævnet Grønland
PV Green ApS
QAAMASOQ ApS
QAJAQ TRAWL A/S
QALERALIK A/S
QALUT VÓNIN A/S
Qaqortoq Fish ApS
Qeqqata Kommunia (borgmeste og direktion)
Qeqqata Kommunia Siumutgruppe
Qeqqata Kommunia Udvalgsformænd
QILANNGAQ ApS
Qorsukasik ApS
Qulusuk Seafood ApS
RAMBØLL GRØNLAND A/S
Reply ApS
RODEBAY FISH ApS
Rotary Nuuk
Royal Arctic Line
Royal Greenland
Samarbejdspartiet, hovedbestyrelsen
Sannerut ApS
SBS CONSULT A/S
Sermeq Aps
Sermeq Helicopters A/S
SERMERSOOQ AUTO OG MARINE SERVICE A/S
Sermersooq Kommune (borgmestre og direktion)
Sermersooq Kommune IA, D og S
Sermersooq Kommune Udvalgsformænd
SERMERSOOQ SEAFOOD ApS
SERMERSOOQ SEAFOOD DENMARK ApS
SERMILIK ApS
SIGGUK A/S
SIK Feriefond
SIK Hovedbestyrelse
SIK Oplysnings- og Uddannelsesfonden
SIK Ungdom
SIKUAQ TRAWL A/S
SIKUKI NUUK HARBOUR A/S (ledelse og bestyrelse)
Sikumiut ApS
SILA – Greenlandic Stage Artists Association
Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S
SISA
SISAK TEKNIK A/S
SISIMIUT AUTO SERVICE A/S
Sisimiut Fish A/S
SISIMIUT TAXA ApS
Siumut folketingsgruppe
Siumut ledelse
Skatterådet, Grønland
Skattestyrelsen Grønland
SKIBSTØMRER ApS
Socialpædagogisk Seminarium
SPAR VEST GRØNLAND A/S
SPS – Savaatillit Peqatigiiffiit Suleqatigiissut – De Samvirkende Fåreholderforeninger
STARK KALAALLIT NUNAAT A/S
STUDENTERORGANISATIONEN ILI ILI
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse
Sygepleje Etisk Råd i Grønland
TANBREEZ MINING GREENLAND A/S
TANKEERAQ ApS
TEGNESTUEN NUUK A/S
Telepost A/S (Bestyrelse og direktion)
The Element ApS
Timersoqatigiit Assammik Arsaattartut Kattuffiat
TNT NUUK A/S
Transparency International Greenland
UILOQ TRAWL A/S (direktion + bestyrelse)
USISAAT ApS
UUMMANNAQ SEAFOOD A/S
Valgbarhedsnævnet (Grønland)
Valgnævnet (grønland)
Vejledningsrådet, Grønland
Vestnordisk Råd
VisioBox ApS
Visit Greenland (bestyrelse og ledelse)
VL gruppe 72 – Nuuk
Voldsoffererstatningsnævnet
VVS FIRMAET A/S
XPLORATION SERVICES GREENLAND A/S
YAMA-TEK A/S